Vill du diskutera och påverka arkeologins roll i dagens samhälle?

Välkommen till Svenska Arkeologiska Samfundet!Svenska Arkeologiska Samfundet arbetar för att förena aktiva arkeologer i Sverige och skapa en plattform där representanter från fältets olika grenar kan mötas. Samfundet bildades 1947 och drivs av en styrelse som träffas flera gånger per år. Dess viktigaste uppgifter är att hålla en fältövergripande diskussion om arkeologins förutsättningar, utveckling och framtid levande och skapa olika typer av forum för dessa samtal.

Samfundet arrangerar det Svenska Arkeologmötet som äger rum vartannat år, samt mindre seminarier och arkeologiska temaresor. Det delar även ut medel ur Rosa och Valter Tengborgs Stipendiefond. Samfundet är ofta remissinstans för utredningar och förslag som handlar om arkeologi och kulturmiljöfrågor. Nyhetsblad Gjallarhornet ges ut fyra gånger per år och innehåller information om kommande och avslutade aktiviteter, samt mindre texter och rapporter av arkeologiskt intresse. Samfundet ger också ut den internationella tidsskriften Current Swedish Archaeology.