Aktuellt

Utlysning av medel från Rosa Tengborgs stipendiefond 2022


Svenska arkeologiska samfundet utdelar medel från Rosa Tengborgs fond till yngre svenska arkeologer, som vill delta i undersökningar utomlands eller som där vill bedriva arkeologiska studier. Medel kan också delas ut till yngre utländska arkeologer, som vill delta i undersökningar och bedriva studier i Sverige. Företrädesvis utdelas stipendier till forskare som inte uppnått 35 års ålder.


Läs mer:

Rosa Tengborgs stipendiefond 2022


Gyllene Skärsleven – Lillkyrkas medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta årets rapport 2021


Svenska Arkeologiska Samfundet vill gratulera författarna Lena Beronius Jörpeland och Fredrik Larsson, vid Arkeologerna. Deras rapport Lillkyrkas medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta. Arkeologisk undersökning Örebro län, Närke, Örebro kommun, Lillkyrka socken. Arkeologerna. Rapport 2021:150 tillkännagavs på samfundets årsmöte ha utsetts till årets rapport 2021 och därmed också vinnaren av den Gyllene Skärsleven. Gjallarhornet. Den fullständiga motiveringen lyder::

”Den vinnande rapporten berör vid första ögonkastet en ganska vardaglig huvudundersökning av ledningsdragning längs E18/E20 i Lillkyrka socken vid Hjälmaren i Närke strax öster om Örebro, med lämningar och gårdslägen av främst medeltida eller yngre typ. Rapporten är synnerligen välstrukturerad och föredömligt uppbyggt utifrån olika skalnivåer, underordnade tema med individuell formulerade hypoteser samt konkreta frågeställningar, som undersökningens metoder sedan anpassats efter. Trots att de undersökta schakten var tämligen smala och avlånga har undersökningen genererat ett rikhaltigt och mångvetenskapligt källmaterial som bidragit med ny kunskap rörande nyodlingen under medeltid och 1500-talets Sverige. Utöver detta så bidrar rapporten med en mycket omfattande kontextualisering med avseende på arkivalier, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar. Den innehåller också en vetenskaplig fördjupning som täcker arkeologi samt lokalhistoria över en stor del av socknen. Detta gör att den nominerade rapporten blir mycket mer än bara en avrapportering av en linjär undersökning och lyckas bokstavligen att göra ”det stora av det lilla”, bl.a. genom att knyta exploateringsarkeologins stapelvara, de oansenliga stolphålen, till såväl ett landskapsperspektiv som samhällsutvecklingen.”


Stor grattis Lena och Fredrik!


Rapporten finns tillgänglig på Arkeologernas hemsida:

Lillkyrkas medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta (pdf)  • Gyllene Skärsleven - Lena Beronius Jörpeland / Arkeologerna
  • Lena Beronius Jörpeland / Arkeologerna

  • Gyllene Skärsleven - Fredrik Larsson / Arkeologerna
  • Fredrik Larsson / Arkeologerna

#utgrävningpågår


Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågårArkeologibranschens #metoo-upprop, #utgrävningpågår, briserade den 30 november 2017. I och med uppropet uppmärksammades det att genusbaserade trakasserier var ett problem som sträcker sig över hela branschen. I oktober 2018 beslutade Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse att genomföra en kartläggning av svenska arkeologiska arbetsplatsers respons på #utgrävningpågår. Kartläggningen syftade till att undersöka hur #utgrävningpågår och dess vittnesmål har hanterats vid svenska arkeologiska arbetsplatser. Huvudrepresentanter för arkeologiskt anknutna arbetsplatser besvarade frågor i en anonymiserad enkät kring hur de har arbetat med jämställdhetsfrågor och förebyggande arbete för att förhindra sexuella trakasserier före och efter uppropet. Resultaten från kartläggningen visar att uppropet #utgrävningpågår har haft en effekt på svenska arbetsplatser i arkeologibranschen, och hur de hanterar sexuella trakasserier. Rapporten presenterades i Växjö vid konferensen Vägskäl, arrangerat av Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitet. Den kan nu nås via denna länk:


Hämta rapporten:

Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågår – en rapport (pdf)Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågår – en rapport

Svenska Arkeologiska Samfundets resa till södra Frankrike är framflyttad


Samfundets planerade resa för 2020 till södra Frankrike (reseansvarig Hélène Borna-Ahlkvist) är framflyttad till 2021 på grund av den pågående pandemin.Arrangera ett arkeologicafé!

Funderar ni på någon arkeologisk fråga som ni vill få besvarad?
Vill ni veta mer om arkeologiska utgrävningar eller kulturarvet i er hembygd?
Eller vill ni kanske djupdyka i någon aktuell arkeologisk debatt?


Svenska Arkeologiska Samfundet hjälper till att arrangera ett arkeologicafe i form av en föreläsningskväll, tematräff eller liknande. Ni kan vara en förening, t.ex. en hembygdsförening, ett byalag, en studentgrupp eller ett nätverk. Ni ordnar lokal, bjuder in en eller flera föreläsare och sprider information om arrangemanget på er ort.

Den inbjudne föreläsaren kan vara arkeolog eller någon annan som kan dela med sig av sina kunskaper. Vi hjälper till med kostnaden för inbjuden föreläsare, tryck av affischer, annonser och i viss mån lokalhyra. Vi hjälper även till att sprida information om arrangemanget via vårt nyhetsbrev Gjallarhornet, vår hemsida och vår facebooksida.

Ni kan föreslå arkeologicafeer löpande under året men vi behöver minst två månader på oss för beslut, så var ute i god tid! Skicka ert förslag med en kort beskrivning om hur arrangemanget ska gå till, vilket arkeologiskt ämne eller tema som ni vill ta upp och vilken/vilka föreläsare ni tänkt bjuda in. Vi kan också hjälpa till att hitta en arkeolog som matchar temat på arrangemanget. Bifoga även en budget över kostnaderna.


Skicka ditt förslag till: info@arkeologiskasamfundet.se


Sprid gärna denna information (tre varianter):

Flyer 1 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 2 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 3 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Arkeologicafe Arkeologicafe