Aktuellt

Vägskäl – arkeologin före och efter #utgrävningpågår


En konferens arrangerad av Svenska Arkeologiska Samfundet i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet


Hösten 2017 öppnade #metoo-rörelsen mångas ögon för kvinnors situation i utbildning och arbetsliv där sexuella trakasserier varit vanligare än många trott. Vittnesmål om allt från systematisk underordning till sexuella övergrepp chockade många. Totalt lanserades 65 branschspecifika upprop, där arkeologin representerades genom #utgrävningpågår och #akademikeruppropet där missförhållanden uppmärksammandes både inom uppdragsarkeologin och universitetsvärlden. Efter de många vittnesmålen har flera organisationer och institutioner inom arkeologin visat en vilja till förändring och tagit flera steg för att motarbeta dessa missförhållanden. Vi vill med denna konferens belysa de strukturella faktorer som ligger bakom problemen, både genom att klargöra utvecklingen över tid och genom att studera dagens situation. För att göra dessa strukturer synliga behövs analyser av generella drag snarare än fokus på enskilda vittnesmål. Vi vill framför allt fokusera diskussionen på de formella och informella maktordningar i utbildning och arbetsliv, vilka gett upphov till en kultur präglad av manlig hegemoni och kvinnlig underordning. Det är således nödvändigt med en noggrann belysning av förhållanden inom vårt fält, t.ex. gällande lönestrukturer och praxis vid medelstilldelning och tjänstetillsättningar. Vi behöver även göra utblickar till andra discipliner, andra arbetsmarknader och även andra länder. Genom att på dessa sätt synliggöra strukturerna blir vägarna till att åtgärda problemen tydligare. För att komma tillrätta med problemen och stärka det förebyggande arbetet mot sexism och sexuella trakasserier krävs både tydliga policydokument och handlingsplaner, men också en förändrad praxis. Vi vill med denna diskussion anta utmaningen från #utgrävningpågår och gå vidare i diskussionen och formulera en vision för en mer jämställd arkeologi i framtiden.


Svenska Arkeologiska Samfundet

Svenska Arkeologiska Samfundet är en branschorganisation som grundades 1947. Vi har idag ca 600 medlemmar. Samfundets syfte är att stärka samverkan mellan olika grenar inom svensk arkeologi samt iakttaga branschens intressen. Styrelsen består av ledamöter från universiteten, uppdragsarkeologin, museerna, Riksantikvarieämbetet och byggbranschen.


#utgrävningpågår

Läs arkeologernas upprop mot sexuella trakasserier (pdf). Svenska Arkeologiska Samfundet publicerar uppropet i samförstånd med ansvariga för insamlingen av vittnesmålen och underskrifterna.


Call for Paper

Vi välkomnar nu paper till konferensens fyra sessioner:
1. Från 1800-talet till #utgrävningpågår – arkeologihistoriska aspekter på kön, makt och kunskapsproduktion.
2. Verktygslåda för förändring – teoretiska perspektiv på kön, makt och vetenskap.
3. Sexism och könsmaktsordning i dagens arkeologi – universitetet, myndigheterna, museerna och uppdragsarkeologin.
4. Hur går vi vidare? Framtidsvisioner för en jämställd arkeologi.

Vänligen skicka in ett abstract om max 300 ord till: vagskal2019@gmail.com. Deadline för abstracts är 28 augusti 2019.
Vägskäl! Call for Paper (pdf)


Information

Vi inviger konferensen på Teleborgs slott i Växjö på eftermiddagen den 21 november. Keynote-talare är Prof. Robin Nelson, Santa Clara University, USA. Föreläsningen följs av en middag till självkostnadspris. De efterföljande två dagarna hålls på Linnéuniversitet i Växjö.


Anmälan

Anmälan till konferensen görs på: vagskal2019@gmail.com. Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Ange också om du vill anmäla dig till konferensmiddagen på Teleborgs slott den 21 november. Middagen kostar 400 kr, exkl. dryck. Anmäl er senast 17 oktober 2019.


Välkommen till Vägskäl 2019!

Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitetet genom
Ingrid Berg, Sophie Bergerbrant, Åsa Berggren, Fredrik Ekengren och Liv Nilsson Stutz


  • Tid: 21–23 november 2019
  • Plats: Teleborgs slott i Växjö (21 november) & Linnéuniversitet i Växjö (22–23 november)
  • Kostnad: Fri entré, middagen kostar 400 kr, exkl. dryck

Arrangera ett arkeologicafé!

Funderar ni på någon arkeologisk fråga som ni vill få besvarad?
Vill ni veta mer om arkeologiska utgrävningar eller kulturarvet i er hembygd?
Eller vill ni kanske djupdyka i någon aktuell arkeologisk debatt?


Svenska Arkeologiska Samfundet hjälper till att arrangera ett arkeologicafe i form av en föreläsningskväll, tematräff eller liknande. Ni kan vara en förening, t.ex. en hembygdsförening, ett byalag, en studentgrupp eller ett nätverk. Ni ordnar lokal, bjuder in en eller flera föreläsare och sprider information om arrangemanget på er ort.

Den inbjudne föreläsaren kan vara arkeolog eller någon annan som kan dela med sig av sina kunskaper. Vi hjälper till med kostnaden för inbjuden föreläsare, tryck av affischer, annonser och i viss mån lokalhyra. Vi hjälper även till att sprida information om arrangemanget via vårt nyhetsbrev Gjallarhornet, vår hemsida och vår facebooksida.

Ni kan föreslå arkeologicafeer löpande under året men vi behöver minst två månader på oss för beslut, så var ute i god tid! Skicka ert förslag med en kort beskrivning om hur arrangemanget ska gå till, vilket arkeologiskt ämne eller tema som ni vill ta upp och vilken/vilka föreläsare ni tänkt bjuda in. Vi kan också hjälpa till att hitta en arkeolog som matchar temat på arrangemanget. Bifoga även en budget över kostnaderna.


Skicka ditt förslag till: info@arkeologiskasamfundet.se


Sprid gärna denna information (tre varianter):

Flyer 1 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 2 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 3 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Arkeologicafe Arkeologicafe