Aktuellt

Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2017

Före årsmötet arrangeras föredrag samt diskussion under temat "Gallring av arkeologiskt material", efter det blir det bubbel och tårta för att fira Samfundets 70-årsfirande, därefter hålls årsmötet. Varmt välkomna!Program:

17.00–18.15 Föredrag samt diskussion under temat ”Gallring av arkeologiskt material”:
Lisa Börjesson: Uppdragsarkeologins vetenskapliga dokumentation – Förutsättningar och framtidsutsikter
Helene Wilhelmsson: Vad behöver vi tänka på idag, i magasin såväl som i fält, för att försäkra arkeologin en framtid? En tvärvetenskaplig osteologs reflektioner från uppdragsarkeologi och forskning
Morgan Nordberg: Gallring av allmänna handlingar - Utgångspunkter och principer vid informationsvärdering
18.15–18.30 Bubbel och tårta med anledning av Samfundets 70-årsfirande
18.30–19.15 Årsmöte Svenska Arkeologiska SamfundetDagordning för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 3. Fastställande av dagordning.
§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
§ 5. Upprättande och justering av röstlängd.
§ 6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse (utdelad).
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8. Styrelsens förslag till budget 2017. § 9. Val av styrelseordförande.
§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§ 11. Val av revisorer och suppleanter.
§ 12. Fastställande av eventuella avgifter.
§ 13. Val av valberedning.
§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.
§ 15. Övriga frågor.Förslag

I enlighet med stadgarna ska förslag som ledamot vill ha behandlat lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Har du förslag, kontakta ordföranden:

Svenska Arkeologiska Samfundet
att. Joakim Wehlin
Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun
joakim.wehlin@dalarnasmuseum.seDagordning

Dagordning till Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2017 (pdf)  • Tid: Tisdag den 2 maj 2016, 17.00–19.15
  • Plats: Historiska museet, Röda rummet
  • Adress: Narvavägen 13–17, Stockholm

Arrangera ett arkeologicafé!

Funderar ni på någon arkeologisk fråga som ni vill få besvarad?
Vill ni veta mer om arkeologiska utgrävningar eller kulturarvet i er hembygd?
Eller vill ni kanske djupdyka i någon aktuell arkeologisk debatt?Svenska Arkeologiska Samfundet hjälper till att arrangera ett arkeologicafe i form av en föreläsningskväll, tematräff eller liknande. Ni kan vara en förening, t.ex. en hembygdsförening, ett byalag, en studentgrupp eller ett nätverk. Ni ordnar lokal, bjuder in en eller flera föreläsare och sprider information om arrangemanget på er ort.Den inbjudne föreläsaren kan vara arkeolog eller någon annan som kan dela med sig av sina kunskaper. Vi står för kostnaderna upp till 10 000 sek för inbjuden föreläsare, tryck av affischer, annonser och i viss mån lokalhyra. Vi hjälper även till att sprida information om arrangemanget via vårt nyhetsbrev Gjallarhornet, vår hemsida och facebooksida.Ni kan föreslå arkeologicafeer löpande under året men vi behöver minst två månader på oss för beslut, så var ute i god tid! Skicka ert förslag med en kort beskrivning om hur arrangemanget ska gå till, vilket arkeologiskt ämne eller tema som ni vill ta upp och vilken/vilka föreläsare ni tänkt bjuda in. Vi kan också hjälpa till att hitta en arkeolog som matchar temat på arrangemanget. Bifoga även en budget över kostnaderna.Skicka ditt förslag till: info@arkeologiskasamfundet.seSprid gärna denna information:

Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Arkeologicafe Arkeologicafe