Aktuellt

Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2019

Före årsmötet arrangeras ett föredrag av Brendan Foley, Lunds universitet (på engelska) om den nya forskningen kring Antikythera-vraket. Därefter hålls årsmötet. Varmt välkomna!Program:

17.00–18.00 Föredrag om den nya forskningen kring Antikythera-vraket av Brendan Foley, Lunds universitet (på engelska).
18.00–19.00 Årsmöte Svenska Arkeologiska SamfundetDagordning för årsmötet

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 3. Fastställande av dagordning.
§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
§ 5. Upprättande och justering av röstlängd.
§ 6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8. Styrelsens förslag till budget 2019.
§ 9. Val av styrelseordförande.
§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§ 11. Val av revisorer och suppleanter.
§ 12. Fastställande av eventuella avgifter.
§ 13. Val av valberedning.
§ 14. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.
§ 15. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs Stiftelse.
§ 16. Övriga frågor.Förslag

I enlighet med stadgarna ska förslag som ledamot vill ha behandlat lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Har du förslag, kontakta ordföranden:

Ingrid Berg
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm
ingrid.berg@ark.su.seDagordning

Dagordning till Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte 2019 (pdf)  • Tid: Fredag den 10 maj 2018, 17.00–19.00
  • Plats: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Sal 334
  • Adress: Lilla Frescativägen 7, Stockholm
  • T-bana: Universitetet

Arrangera ett arkeologicafé!

Funderar ni på någon arkeologisk fråga som ni vill få besvarad?
Vill ni veta mer om arkeologiska utgrävningar eller kulturarvet i er hembygd?
Eller vill ni kanske djupdyka i någon aktuell arkeologisk debatt?Svenska Arkeologiska Samfundet hjälper till att arrangera ett arkeologicafe i form av en föreläsningskväll, tematräff eller liknande. Ni kan vara en förening, t.ex. en hembygdsförening, ett byalag, en studentgrupp eller ett nätverk. Ni ordnar lokal, bjuder in en eller flera föreläsare och sprider information om arrangemanget på er ort.Den inbjudne föreläsaren kan vara arkeolog eller någon annan som kan dela med sig av sina kunskaper. Vi hjälper till med kostnaden för inbjuden föreläsare, tryck av affischer, annonser och i viss mån lokalhyra. Vi hjälper även till att sprida information om arrangemanget via vårt nyhetsbrev Gjallarhornet, vår hemsida och vår facebooksida.Ni kan föreslå arkeologicafeer löpande under året men vi behöver minst två månader på oss för beslut, så var ute i god tid! Skicka ert förslag med en kort beskrivning om hur arrangemanget ska gå till, vilket arkeologiskt ämne eller tema som ni vill ta upp och vilken/vilka föreläsare ni tänkt bjuda in. Vi kan också hjälpa till att hitta en arkeolog som matchar temat på arrangemanget. Bifoga även en budget över kostnaderna.Skicka ditt förslag till: info@arkeologiskasamfundet.seSprid gärna denna information (tre varianter):


Flyer 1 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 2 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 3 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Arkeologicafe Arkeologicafe