Om samfundet

Stadgar

Syfte

Svenska Arkeologiska Samfundet arbetar för att förena aktiva arkeologer och skapa en plattform där representanter från fältets olika grenar kan mötas. Dess uppgift är att hålla en diskussion om arkeologins förutsättningar, praxis, utveckling och framtid levande och skapa olika typer av forum för dessa samtal. Detta kan göras i föredrag, publikationer, eller i debatter vid mötena, i dagspress eller genom sociala medier. Samfundet har också till syfte att genom stipendier stödja arkeologisk forskning.


Samfundets intresseområde innefattar all arkeologi samt angränsande forskningsområden inom och utom landet.


Samfundet ska verka för sammanhållning mellan alla arkeologer och särskilt ta tillvara arkeologers allmänna yrkesintressen. Det ska ske genom att Samfundet aktivt deltar i samhällsdebatten genom opinionsbildning och som remissinstans.


Samfundet ska följa och informera om utvecklingen inom främst svensk arkeologi genom tidskriften Current Swedish Archaeology, genom att 4 gånger per år utge nyhetsbrevet Gjallarhornet och genom att vara aktiva i sociala medier och på hemsida. Svenska Arkeologiska Samfundets har även utarbetat principer för god arkeologisk praxis.


Samfundet ska vartannat år arrangera ett allmänt arkeologiskt möte eller delta i motsvarande konferens med eget arrangemang eller vara en aktiv part i konferensarrangemanget.Medlemskap

§ 1. Samfundet består av ledamöter, hedersledamöter och stiftande ledamöter.


§ 2. Till ledamöter av Samfundet kan antas personer, som i sin yrkesutövning aktivt arbetar med arkeologi. Följande alternativa kriterier gäller:

Person som antas som ledamot ska vara studenter på avancerad nivå eller doktorand antagen till forskarutbildning.

Person som antas som ledamot ska ha väldokumenterad, yrkesmässig erfarenhet inom museivärlden, kulturmiljövård och/eller annan yrkesverksamhet med relevans för arkeologin.


Vill ledamot utträda ur Samfundet, ska ledamoten informera styrelsen om detta. Utträdet skall redovisas och protokollföras vid närmast följande sammanträde med styrelsen.


Styrelsen har rätt att med omedelbar verkan utesluta en ledamot om särskilda skäl föreligger.


Till Samfundets hedersledamöter kan väljas personer som särskilt gagnat arkeologin.


Till stiftande ledamöter kan antas personer, som genom ekonomiskt stöd visat sitt intresse för Samfundet.Samfundets organ

§ 3. Samfundets organ är årsmötet, styrelsen, revisorerna och valberedningen.Styrelsen

§ 4. Samfundets angelägenheter handhas av en styrelse, vilken väljs av årsmötet. Till styrelsen är endast ledamöter valbara. Styrelsen består av 10 ledamöter jämte ordförande samt högst 9 suppleanter. Ordförande väljs av årsmötet för en period av två år; omval för ytterligare en period kan ske vid behov. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.


På årsmötet väljs även två revisorer och två revisorssuppleanter. Förslag till val av ordförande, styrelse och revisorer upprättas av en av årsmötet för två år utsedd valberedning bestående av tre personer.


§ 5. Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 av dess ledamöter är närvarande. Suppleanter äger rösträtt i den mån ordinarie ledamöter inte är närvarande och i den ordningsföljd de invalts. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.Ledamöterna

§ 6. Ledamot erlägger en årsavgift, som föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet.


§ 7. Samfundets ledamöter antas av styrelsen (jfr §2). För att antas som ledamot i Samfundet fordras bifall av 2/3 av totala antalet styrelseledamöter.


§ 8. Samfundets styrelse kan vid behov besluta om avgifter för särskilda ändamål.Verksamhetsår

§ 9. Samfundets verksamhetsår utgörs av kalenderår.


§ 10. Samfundet sammanträder minst två gånger årligen, vilket bör ske minst en gång på hösten och en gång på våren. Årsmötet sammanfaller med en av årssammankomsterna.


§11. Styrelsen ska senast den 1 mars närmast efter verksamhetsårets utgång till revisorerna avlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse. Styrelsen äger vidare att till årsmötet föreslå en verksamhetsplan och en budget.Årsmöte

§ 12. Årsmöte hålls under april eller maj månad. Kallelse till årsmöte ska ske genom meddelande i Gjallarhornet och genom brev eller e-post till alla medlemmar.


Kallelse ska ske minst tre veckor före mötet. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Verksamhetsberättelse med bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för det närmaste året, förslag från valberedningen samt eventuellt övriga handlingar av betydelse för beslut i viktiga frågor ska finnas tillgängliga i anslutning till årsmötet.


Förslag som ledamot vill ha behandlat på årsmöte lämnas till styrelsen två veckor före mötet.


Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Upprättande och justering av röstlängd.

6. Behandling av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av styrelseordförande.

9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

10. Val av revisorer och suppleanter.

11. Fastställande av eventuella avgifter.

12. Val av valberedning.

13. Ärenden väckta av styrelsen eller ledamöter.

14. Meddelande om beslut om stipendier ur Rosa Tengborgs stipendiefond.

15. Övriga frågor.


§ 13. Extra årsmöte kan utlysas när så fordras eller när revisorerna kräver detta. Kallelse till extra möte ska jämte föredragningslista utfärdas senast tre veckor före mötet genom Gjallarhornet eller genom brev eller e-post till ledamöterna. Vid det extra årsmötet behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på föredragningslistan.Samfundets angelägenheter

§ 14. Ordföranden ska bevaka att fattade beslut verkställs. Det åligger även ordföranden att skicka kallelser till styrelsemöten och årssammankomster.


§ 15. Skattmästaren ska handha Samfundets ekonomiska angelägenheter och tecknar jämte ordföranden Samfundets firma.


§ 16. Samfundets styrelse ansvarar för förvaltning av Samfundets stipendiefond samt bereder och beslutar om stipendier.


§ 17. Redaktörer för Current Swedish Archaeology tillsätts av styrelsen.


§ 18. Redogörelser för Samfundets verksamhet ska periodiskt publiceras.


§ 19. Förteckning ska föras över Samfundets ledamöter.Firma och säte

§ 20. Samfundet, vars firma är Svenska Arkeologiska Samfundet, har sitt säte i Stockholm.Stadgeändringar

§ 21. Ändringar av dessa stadgar beslutas endast på ordinarie årsmöte efter förberedande behandling av styrelsen.Upplösning av samfundet

§ 22. Om Samfundet upplöses överlämnas dess tillgångar till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien att användas för befrämjande av arkeologisk verksamhet.


Beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten.


Antagna vid årsmötet 10 maj 2001, ändrade vid årsmötet 24 april 2004, ändrade vid årsmötet 2013, ändrade vid årsmötet 2015.

Ladda ner stadgarna (pdf)