Om samfundet

Principer för god arkeologisk praxis

I samband med diskussionen om Svenska Arkeologiska Samfundets framtida roll i landet, framfördes nödvändigheten av att utforma normer för arkeologisk praxis.


Argumentationen refererar till arkeologernas samhällsansvar beträffande det kulturella arvet och kulturmiljövården. I likhet med andra professionella grupper behövs klara och uttalade värderingar och normer som vi kan hänvisa till som yrkesmän och -kvinnor och som kan framföras till allmänheten.

Dessa riktlinjer kan tillämpas i t.ex. kravspecifikationer, inom forskning och i offentliga debatter. De kan också vara ett rättesnöre vid konflikter och ge en moralisk styrka vad gäller arkeologisk praxis. Riktlinjerna uttrycker också en gemensam mening inom det arkeologiska samhället både i Sverige och internationellt. De antogs vid Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte i Östersund den 5 maj 2000:

Svenska arkeologiska samfundets riktlinjer för god arkeologisk praxis (pdf)