Gyllene Skärsleven – vinnare

Gyllene Skärsleven 2022 – Vraken i Djupasund


Vi gratulerar vinnarna till den Gyllene skärsleven, Svenska Arkeologiska Samfundets pris till 2022 års bästa arkeologiska rapport!


Svenska Arkeologiska Samfundet gratulerar författarna Patrik Höglund och Jim Hansson, vid Vrak. Deras rapport Vraken i Djupasund har utsetts till årets rapport 2022 och därmed också vinnare av den Gyllene skärsleven. Tillkännagivandet och prisutdelningen skedde på samfundets årsmöte på Anundshögs besökscenter den 23 maj 2023.


Gyllene Skärsleven - Jim Hansson (till vänster), Patrik Höglund (i mitten) samt Jhonny Therus (till höger) Bild från prisutdelningen. Jim Hansson (till höger) och Patrik Höglund (i mitten) fick ta emot diplom och blommor utdelade av Jhonny Therus, vice ordförande i Svenska arkeologiska samfundet (till vänster). Foto: Privat.


Den fullständiga motiveringen lyder: ”Rapporten är överskådligt disponerad med god struktur och tydlig i ord och bild. Den visar på ett intressant sätt hur resultaten från en relativt begränsad marinarkeologisk undersökning med fokus på vrak kan bidra med ny kunskap som också omfattar det marina kulturlandskapet och dess förändring i ett vidare perspektiv. Rapporten visar också hur etablerade marinarkeologiska metoder och olika källmaterial kan användas i samverkan för att skapa kunskap på ett sätt som ett enskilt källmaterial inte förmår. T.ex. lyfts de dokumenterade skeppens väg från konstruktion till att de avsiktligt sänks i sundet från att bli enskilda biografier och lokalhistoriskt intressanta detaljer till att belysa försvaret av Karlskrona örlogshamn som en del i ett större historiskt skede i Östersjön. Rapporten åskådliggör även undersökningens potential för framtida insatser både vad gäller förmedlingen av världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona” samt för forskningen kring Östersjöns maritima historia.”


Gyllene Skärsleven 2021 – Lillkyrkas medeltida kolonisation


Vi gratulerar vinnarna till den Gyllene skärsleven, Svenska Arkeologiska Samfundets pris till 2021 års bästa arkeologiska rapport!


Svenska Arkeologiska Samfundet vill gratulera författarna Lena Beronius Jörpeland och Fredrik Larsson, vid Arkeologerna. Deras rapport Lillkyrkas medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta. Arkeologisk undersökning Örebro län, Närke, Örebro kommun, Lillkyrka socken. Arkeologerna. Rapport 2021:150 tillkännagavs på samfundets årsmöte ha utsetts till årets rapport 2021 och därmed också vinnaren av den Gyllene skärsleven.


Fredrik Larsson Lena Beronius Jörpeland Författarna till årets rapport 2021, Lillkyrkas medeltida kolonisation. Gårdsmiljöer i Kärsta och Åsta, och vinnarna av den Gyllene skärsleven är Fredrik Larsson (till vänster) och Lena Beronius Jörpeland (till höger) vid Arkeologerna.


Den fullständiga motiveringen lyder: ”Den vinnande rapporten berör vid första ögonkastet en ganska vardaglig huvudundersökning av ledningsdragning längs E18/E20 i Lillkyrka socken vid Hjälmaren i Närke strax öster om Örebro, med lämningar och gårdslägen av främst medeltida eller yngre typ. Rapporten är synnerligen välstrukturerad och föredömligt uppbyggt utifrån olika skalnivåer, underordnade tema med individuell formulerade hypoteser samt konkreta frågeställningar, som undersökningens metoder sedan anpassats efter. Trots att de undersökta schakten var tämligen smala och avlånga har undersökningen genererat ett rikhaltigt och mångvetenskapligt källmaterial som bidragit med ny kunskap rörande nyodlingen under medeltid och 1500-talets Sverige. Utöver detta så bidrar rapporten med en mycket omfattande kontextualisering med avseende på arkivalier, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar. Den innehåller också en vetenskaplig fördjupning som täcker arkeologi samt lokalhistoria över en stor del av socknen. Detta gör att den nominerade rapporten blir mycket mer än bara en avrapportering av en linjär undersökning och lyckas bokstavligen att göra ”det stora av det lilla”, bl.a. genom att knyta exploateringsarkeologins stapelvara, de oansenliga stolphålen, till såväl ett landskapsperspektiv som samhällsutvecklingen.”


Gyllene Skärsleven 2020 – Oppeby gård


Vi gratulerar vinnarna till den Gyllene skärsleven, Svenska Arkeologiska Samfundets pris till 2020 års bästa arkeologiska rapport!


Med stor glädje kan vi meddela att Svenska Arkeologiska Samfundets pris för den bästa arkeologiska rapporten 2020 går till Oppeby gård av Johan Runer på Uppdrag Arkeologi. Som pris får Johan Runer en gyllene skärslev, ett diplom och naturligtvis den stora äran!


Gyllene Skärsleven - Johan Runer Författaren till årets rapport 2020, Oppeby gård, och vinnarna av den Gyllene skärsleven är Johan Runer på Uppdrag Arkeologi.


Här följer vår motivering: ”Den vinnande rapporten berör en utgrävning av ett typiskt sörmländskt gravfält från vikingatid och tidig medeltid. Rapporthantverket är gediget utfört, den är välskriven och välstrukturerad med tydliga delar där dokumentation, fyndmaterial och analys samt bilagda specialstudier har en mycket logisk ordning med tydliga samband och kopplingar dem emellan. Avrapporteringen är utförd på ett exemplariskt sätt med arkeologiska analyser och specialstudier. På detta sätt lyckas rapporten göra det ”stora av det lilla” på ett mycket förtjänstfullt sätt inom de mycket snäva ramar rapportmediet tillåter. Dess tydliga form gör materialet också lättillgängligt för framtida forskare som vill ta del av resultaten för kommande studier om gravskick under denna omvälvande och komplexa period. Med denna motivering utser Svenska Arkeologiska Samfundet rapporten Oppeby gård av Johan Runer på Uppdrag Arkeologi till årets rapport 2020 och vinnare av den Gyllene skärsleven.”