Vill du diskutera och påverka arkeologins roll i dagens samhälle?
Välkommen till Svenska Arkeologiska Samfundet!Svenska Arkeologiska Samfundet arbetar för att förena aktiva arkeologer i Sverige och skapa en plattform där representanter från fältets olika grenar kan mötas. Dess viktigaste uppgifter är att hålla en diskussion om arkeologins förutsättningar, praxis, utveckling och framtid levande och skapa olika typer av forum för dessa samtal.

Samfundet arrangerar själva eller i dialog med andra aktörer seminarier, debatter, arkeologiska temaresor och andra typer av aktiviteter. Samfundet delar även ut medel ur Rosa och Valter Tengborgs Stipendiefond. Samfundet är ofta remissinstans för utredningar och förslag som handlar om arkeologi och kulturmiljöfrågor.


Nyhetsbladet Gjallarhornet ges ut fyra gånger per år och innehåller information om kommande och avslutade aktiviteter, samt mindre texter och rapporter av arkeologiskt intresse. Samfundet ger också ut den internationella tidsskriften Current Swedish Archaeology.


Ladda ner en broschyr om Svenska Arkeologiska Samfundet! (pdf)

Följ oss

Samfundet finns på Twitter och på Facebook


Aktuellt

Stipendiefond: Utlysning av medel från Rosa Tengborgs stipendiefond 2024Would you like to discuss the role of archaeology in today’s Sweden and be part of its future?
Welcome to the Swedish Archaeological Society!The Swedish Archaeological Society works to bring together active archaeologists from across the country and to provide a platform where representatives from all parts of the field can meet up. Its most important task is to create spaces for discussions about the premises and prospects for archaeology in Sweden.

The Society organises a range of events including seminars, debates, and themed excursions, either itself or in cooperation with other interested parties. It is often often a referral body for investigations and proposals dealing with archeology and cultural landscape issues. The Society also makes grants from the Rosa and Valter Tengborg Scholarship Fund.


The society publishes the international journal Current Swedish Archeology. In addition, the quarterly newsletter Gjallarhornet provides information about upcoming and completed activities, as well as shorter articles and reports of archaeological interest.


Follow us

The society is on Twitter and Facebook


Events